Market Supervisors

Sr. No.

Name

Office

Mobile

1

Shri. Mahadev A. Gosavi

2643833

9673017337

2

Shri. Datta B. Gaonkar

2612577

9404312374

3

Shri. Ravindra S. Naik

2640810

8550914991

4

Mrs. Vandana U. S. Gude

2741957/58

9823193362

5

Shri. Sushant V. Vaidya

9921448959

6

Shri. Arjun N. Naik

2375292

9545354916

7

Shri. Santiago Cabral

2650302

9423139521

8

Shri. Devanand K. Nagvekar

2262803

9881811382

9

Shri. Sanjeev S.K. Faldesai

2741957/58

9822138537

10

Mrs. Vidhya K.P.Gaonkar

2332111

8007849294

11

Shri. Saiprasad S. Chinalkar

2240851

9881318148